רישום לתאגיד

על פי השיטה חדשה להעסקת עובדים זרים בסיעוד מעסיק  מחויב  להירשם בלשכה פרטית  על מנת  שיהיה  רשאי להמשיך ולהעסיק עובד זר.
לשכת א.אריאל סיעוד מחויבת לנהלים החדשים הכוללים מספר תפקידים:

מיון עובדים זרים ובחירתם בהתאם לכישוריהם והתאמה בינם לבין המעסיקים.

  1. הכשרה והדרכת עובדים זרים בתחום הסיעוד בטרם העסקתם, והדרכה של כל עובד זר בהתאם לצרכים המיוחדים של החולה בו הוא אמור לטפל.
  2. הכנת חוזה העסקה למעסיק ולעובד הזר. חוזה זה באישור של עורך דין שווידא כי הוא תואם את דיני העבודה בארץ ואת הנהלים וההתחייבות החלים במקרה של העסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד.
  3. סיוע למעסיק בהסדרת תשלומי ביטוח רפואי וביטוח לאומי עבור העובד הזר.
  4. עזרה לעובד הזר במידה והוא מעוניין להגיש תביעה לאחד מהגופים האלה.
  5. סיוע למעסיקים בהגשת בקשה להיתר להעסקת עובד זר בתחום הסיעוד, ועזרה בהארכת תוקף ההיתרים.
  6. סיוע בהסדרת אשרות עבודה לעובדים הזרים  והארכתן על פי הצורך.
  7. עזרה למעסיק ולעובד הזר מול חברת הביטוח וגופים רפואיים במקרה שהעובד הזר חלה. אם העובד הזר נפטר, החברה תדווח על כך לרשות ההגירה ולשגרירות ארץ מוצאו של העובד בישראל. החברה תסייע גם  בכל הסידורים שנדרשים לאחר המוות.
  8. להבטיח העברת תשלומים מהמעסיק עבור הביטוח הרפואי של העובד הזר.
  9. דיווח לממונה בכל מקרה של חריגה מהתשלומים, לרבות שכר עבודה.
  10. ביקור עובד סוציאלי מטעם החברה בביתו של החולה, על מנת להבין את צרכיו של החולה ולהתאים לו עובד זר מתאים.  לאחר תחילת עבודתו, יעקוב העובד הסוציאלי אחר עבודתו, על ידי שיחות עם העובד הזר וביקורים בביתו של החולה. הביקורים יתקיימו לפחות פעם בשישה חודשים.  לאחר כל ביקור יכין העובד הסוציאלי דוח על ממצאי הביקור, שיתוייק בתיקו של החולה בחברה. אם קיים חשש לאלימות, הטרדה מינית וכדומה, על העובד הסוציאלי לדווח על כך לממונה.

אם המעסיק מעוניין להחליף את העובד הזר, או במידה והעובד הזר מעוניין להפסיק את עבודתו, על חברת הסיעוד למצוא לעובד הזר מקום עבודה אחר.